2017年发表学术论文列表

 

 1. Du, Wenjun. Jin, Shan. Xiong, Lin. Chen, Man. Zhang, Jun. Zou, Xuejuan. Pei, Yong. Wang, Shuxin. Zhu, Manzhou. Ag50(Dppm)6(SR)30 and its homolog AuxAg50-x(Dppm)6(SR)30 alloy nanocluster: Seeded Growth, Structure Determination and Differences in Properties. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. (2017,139, 1618-1624)
 2. Yang, Sha. Chai, Jinsong. Song, Yongbo. Fan, Jiqiang. Chen, Tao. Wang, Shuxin. Yu, Haizhu. Li, Xiaowu. Zhu, Manzhou. In Situ Two-Phase Ligand Exchange: A New Method for the Synthesis of Alloy Nanoclusters with Precise Atomic Structures. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. (2017,139, 5668-5671)
 3. Song, Li. Cao, Xuebo. Li, Lei. Wang, Qiaodi. Ye, Huating. Gu, Li. Mao, Changjie. Song, Jiming. Zhang, Shengyi. Niu, Helin. General Method for Large-Area Films of Carbon Nanomaterials and Application of a Self-Assembled CarbonNanotube Film as a High-Performance Electrode material for an All-Solid-State Supercapacitor. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS. (2017,27, 1700474)
 4. Chen, Tao. Yang, Sha. Chai, Jinsong. Song, Yongbo. Fan, Jiqiang. Rao, Bo. Sheng, Hongting. Yu, Haizhu. Zhu, Manzhou. Crystallization-induced emission enhancement: A novel fluorescent Au-Ag bimetallic nanocluster with precise atomic structure. SCIENCE ADVANCES. (2017,3, e1700956)
 5. Fu, Fangyu. Xiang, Ji. Cheng, Hao. Cheng, Longjiu. Chong, Hanbao. Wang, Shuxin. Li, Peng. Wei, Shiqiang. Zhu, Manzhou. Li, Yadong. A Robust and Efficient Pd-3 Cluster Catalyst for the Suzuki Reaction and Its Odd Mechanism. ACS CATALYSIS. (2017,7,1860-1867)
 6. Xu, Wentao. Ye, Ping. Iocozzia, James. Zhang, Hefeng. Yuan, Yupeng. Lin, Zhiqun. A General and Rapid Approach to Crystalline Metal Sulfide Nanoparticles for Photocatalytic H2 Generation. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A. (2017,5,21669-21673)
 7. Zhu, Sheng. Wang, Zidan. Huang, Fangzhi. Zhang, Hui. Li, Shikuo. Hierarchical Cu(OH)(2)@Ni-2(OH)(2)CO3 core/shell nanowire arrays in situ grown on three-dimensional copper foam for high-performance solid-state supercapacitors. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A . (2017,5, 9960-9969)
 8. Ye, Ping. Liu, Xinling. Iocozzia, James. Yuan, Yupeng. Gu, Lina. Xu, Gengsheng. Lin, Zhiqun. Highly stable non-noble metal Ni2P co-catalyst for increased H2 generation by g-C3N4 under visible light irradiation. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A . (2017,5,8493-8498)
 9. Kang, Xi. Xiang, Ji. Lv, Ying. Du, Wenjun. Yu, Haizhu. Wang, Shuxin. Zhu, Manzhou. Synthesis and Structure of Self-Assembled Pd2Au23(PPh3)10Br7 Nanocluster: Exploiting Factors That Promote Assembly of Icosahedral Nano-Building-Blocks. CHEMISTRY OF MATERIALS. (2017,29,6856-6862)
 10. Song, Yongbo. Abroshan, Hadi. Chai, Jinsong. Kang, Xi. Kim, Hyung J. Zhu, Manzhou. Jin, Rongchao. Molecular-like Transformation from PhSe-Protected Au25 to Au23 Nanocluster and Its Application. CHEMISTRY OF MATERIALS . (2017,29, 3055-3061).
 11. Tian, Xiaohe. Zhang, Qiong. Zhang, Mingzhu. Uvdal, Kajsa. Wang, Qin. Chen, Junyang. Du, Wei. Huang, Be. Wu, Jieying. Tian, Yupeng. Probe for simultaneous membrane and nucleus labeling in living cells and in vivo bioimaging using a two-photon absorption water-soluble Zn(II) terpyridine complex with a reduced p-conjugation system. CHEMICAL SCIENCE (2017, 8, 142-149)
 12. Kang, Xi. Zhou, Meng. Wang, Shuxin. Jin, Shan. Sun, Guodong. Zhu, Manzhou. Jin, Rongchao. The tetrahedral structure and luminescence properties of Bi-metallic Pt1Ag28(SR)18(PPh3)4 nanocluster. CHEMICAL SCIENCE (2017,8, 2581-2587)
 13. Guo, Mengmeng. Dong, Pengyu. Feng, Yan. Xi, Xinguo.  Shao, Rong. Tain, Xiaohe. Zhang, Buchang. Zhu, Manzhou. Meng, Xiangming. A two-photon fluorescent probe for biological Cu (II) and PPi detection in aqueous solution and in vivo. BIOSENSORS & BIOELECTRONICS (2017,90, 276-282)
 14. Liu, Qiao. Ma, Cheng. Liu, Xing-Pe. Wei, Yu-Pin. Mao, Chang-Jie. Zhu, Jun-Jie.  A novel electrochemiluminescence biosensor for the detection of microRNAs based on a DNA functionalized nitrogen doped carbon quantum dots as signal enhancers. BIOSENSORS & BIOELECTRONICS (2017,92,273-279)
 15. Sun, Yan. Huang, Fangzhi. Li, Shikuo. Shen, Yuhua. Xie, Anjian. Novel porous starfish-like Co3O4@nitrogen-doped carbon as an advanced anode for lithium-ion batteries. NANO RESEARCH. (2017,10,3457-3467)
 16. Xiang, Li-Jun. Zhang, Hui-Hui. Li, Hong. Kong, Lin. Zhou, Hong-Ping. Wu, Jie-Ying. Tian, Yu-Peng. Zhang, Jie. Mao, Yi-Fu. A specific HeLa cell-labelled and lysosome-targeted upconversion fluorescent probe: PEG-modified Sr2YbF7:Tm3+. NANOSCALE. (2017,9, 18861-18866)
 17. Kong, Lin. Tian, Xiao-he. Wang, Hui. Gao, Yuan-hao. Zhang, Qiong. Yang, Jia-xiang. Zhou, Hong-ping. Zhang, Sheng-yi. Tian, Yu-peng. Coordination coupling enhanced two-photon absorption of a ZnS-based microhybrid for two-photon microscopy imaging in HepG2. NANOSCALE (2017,9,7901-7910)
 18. Wang, Haiyan. Cheng, Longjiu. Quintuple super bonding between the superatoms of metallic clusters. NANOSCALE. (2017,9, 13209-13213)
 19. Wang, Jingmin. Zhang, Xiang. Wu, Ji. Chen, Hao. Sun, Song. Bao, Jun. Li, Shikuo. Bi, Hong.  Preparation of Bi2S3/carbon quantum dot hybrid materials with enhanced photocatalytic properties under ultraviolet-, visible- and near infrared-irradiation. NANOSCALE. (2017,9, 15873-15882)
 20. Zou, Xuejuan. Jin, Shan. Du, Wenjun. Li, Yangfeng. Li, Peng. Wang, Shuxin. Zhu, Manzhou. Multi-ligand-directed synthesis of chiral silver nanoclusters. NANOSCALE (2017,9,16800-16805)
 21. Li, Fei. Wang, Lianghui. Wang, Junjie. Peng, Dan. Zhao, Yuqi. Li, Shengli. Zhou, Hongping. Wu, Jieying. Tian, Xiaohe. Tian, Yupeng. KOtBu-Mediated, Three-Component Coupling Reaction of Indoles,[60]Fullerene, and Haloalkanes: One-Pot, Transition-Metal-FreeSynthesis of Various 1,4-(3-Indole)(organo)[60]fullerenes. ORGANIC LETTERS (2017,19,1192-1195)
 22. Tian, Xiaohe. Zhu, Yingzhong. Zhang, Qiong. Zhang, Ruilong. Wu, Jieying. Tian, Yupeng. Halides tuning the subcellular-targeting intwo-photon emissive complexes via differentuptake mechanisms. CHEMICAL COMMUNICATIONS. (2017,53,7941-7944)
 23. Li, Hong. Li, Yuncang. Zhang, Huihui. Xu, Guoyong. Zhang, Yuliang. Liu, Xiaohu. Zhou, Hongping. Yang, Xingyuan. Zhang, Xuanjun. Tian, Yupeng. Water-soluble small-molecule probes for RNA based on a two-photon fluorescence ‘‘off–on’’ process: systematic analysis in live cell imaging and understanding of structure–activity. CHEMICAL COMMUNICATIONS.  (2017,53,13245-13248)
 24. Jiang, Jiacheng. Tian, Xiaohe. Xu, Changzhi. Wang, Shuxin. Feng, Yan. Chen, Man. Yu, Haizhu. Zhua, Manzhou. Meng, Xiangming. A two-photon fluorescent probe for real-time monitoring of autophagy by ultrasensitive detection of the change in lysosomal polarity. CHEMICAL COMMUNICATIONS (2017,53, 3645-3648)
 25. Kang, Xi. Xiong, Lin. Wang, Shuxin. Pei, Yong. Zhu, Manzhou. De-assembly of assembled Pt1Ag12 units: tailoring the photoluminescence of atomically precise nanoclusters. CHEMICAL COMMUNICATIONS. (2017,53,12564-12567)
 26. Two analogously structural triphenylamine-based fluorescent“off-on” probes for Al3+via two distinct mechanisms and cell imaging application. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL. (2017,239,642-651)
 27. Hu, Le. Wang, Hui. Xu, Xin. Zhang, Mingzhu. Tian, Xiaohe. Wu, Jieying. Zhou, Hongping. Yang, Jiaxiang. Tian, Yupeng. A small-molecule with large two-photon action cross-section serves as the membrane-permeable probe for live cells imaging and bacteria viability. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL (2017, 241,1082-1089)
 28. Hu, Lei. Wang, Hui. Fang, Bin. Hu, Zhiyong. Zhang, Qiong. Tian, Xiaohe. Zhou, Hongping. Wu, Jieying. Tian, Yupeng. A reversible two-photon fluorescence probe for Cu(II) based on Schiff-base in HEPES buffer and in vivo imaging. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL. (2017, 251, 993-1000)
 29. Jiang, Jun. Li, Shanqing. Yan, Yongxin. Fang, Min. Chen, Man. Peng, Ke. Nie, Linfeng. Feng, Yan. Wang, Xin. Pendant Structure Governed the Selectivity of Pd2+ Using Disubstitutedpolyacetylenes with Sulfur Functions and the Application of Thiophanate-Methyl Detection. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL (2017,247, 36-45)
 30. Liu, Qiao. Yang, Ying. Liu, Xing-Pei. Wei, Yu-Ping. Mao, Chang-Jie. Chen, Jing-Shuai. Niu, He-Lin. Song, Ji-Ming. Zhang, Sheng-Yi. Jin, Bao-Kang. Jiang, Meng. A facile in situ synthesis of MIL-101-CdSe nanocomposites for ultrasensitive electrochemiluminescence detection of carcinoembryonic antigen. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL. (2017,242,1073-1078)
 31. Zhang, Yuyang. Zhang, Gaobin. Zhang, Ruilong. Yang, Longmei. Xu, Xianyun. Kong, Lin. Tian, Yupeng. Yang, Jiaxiang. A pyridinyl-organoboron complex as dual functional chemosensor for mercury ions and gaseous acid/base. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL. (2017,243, 642-649)
 32. Zhang, Xin. Huang, Xiaodan. Gan, Xiaoping. Wu, Zhichao. Yu, Jianhua. Zhou, Hongping. Tian, Yupeng. Wu, Jieying. Two multi-Functional aggregation-Induced emission probes:Reversible mechanochromism and bio-imaging. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL. (2017,243, 421-428)
 33. Xu, Ting-Ting. Yang, Jia-Xiang. Song, Ji-Ming. Chen, Jing-Shuai. Niu, He-Lin. Mao, Chang-Jie. Zhang, Sheng-Yi. Shen, Yu-Hua. Synthesis of high fluorescence graphene quantum dots and their selective detection for Fe3+ in aqueous solution. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL. (2017,243, 863-872)
 34. Sheng, Hongting. Zeng, Ruijie. Wang, Wenjuan. Luo, Shuwen. Feng, Yan. Liu, Jing. Chen, Weijian. Zhu, Manzhou. Guo, Qingxiang. An Efficient Heterobimetallic Lanthanide Alkoxide Catalyst for Transamidation of Amides under Solvent-Free Conditions. ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS. (2017,359, 302-313)
 35. Zhu, Yingzhong. Du, Wei. Zhang, Mingzhu. Xu, Ying. Song, Leilei. Zhang, Qiong. Tian, Xiaohe. Zhou, Hongping. Wu, Jieying. Tian, Yupeng. A series of water-soluble A-π-A’ typologicalindolium derivatives with two-photon propertiesfor rapidly detecting HSO3-/SO32- in living cells. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B. (2017, 5, 3862-3869)
 36. Su, Jian. Zhang, Jun. Tian, Xiaohe. Zhao, Meng. Song, Tao. Yu, Jiancan. Cui, Yuanjing. Qian, Guodong. Zhong, Hong. Luo, Lei. Zhang, Yujin. Wang, Chuankui. Li, Shengli . Yang, Jiaxiang. Zhou, Hongping. Wu, Jieying. Tian, Yupeng. A series of multifunctional coordination polymersbased on terpyridine and zinc halide: secondharmonic generation and two-photon absorption properties and intracellular imaging. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B. (2017,5, 5458-5463)
 37. Tang, Yiwen. Kong, Ming. Tian, Xiaohe. Wang, Jinghang. Xie, Qingyuan. Wang, Aidong. Zhang, Qiong. Zhou, Hongping. Wu, Jieying. Tian, Yupeng. A series of terpyridine-based zinc(II) complexesassembled for third-order nonlinear opticalresponses in the near-infrared region andrecognizing lipid membranes. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B. (2017,5, 6348-6355)
 38. Ning, Peng. Dong, Pengyu. Geng, Qian. Bai, Lei. Ding, Yaqi. Tian, Xiaohe. Shao, Rong. Li, Lin. Meng, Xiangming. A two-photon fluorescent probe for viscosity imaging in vivo. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B. (2017,5,2743-2749)
 39. Yang, Yongmei. Xia, Feng. Yang, Ying. Gong, Baoyou. Xie, Anjian. Shen, Yuhua. Zhu, Manzhou. Litchi-like Fe3O4@Fe-MOF capped with HAp gatekeepers for pH-triggered drug release and anticancer effect. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B. (2017,5, 8600-8606)
 40. Jin, Shan. Du, Wenjun. Wan, Shuxin. Kang, Xi. Chen, Man. Hu, Daqiao. Chen, Shuang. Zou, Xuejuan. Sun, Guodong. Zhu, Manzhou. Thiol Induced Synthesis of Phosphine-Protected Gold Nanoclusters with Atomic Precision and Controlling the Structure by Ligand/metal Engineering. INORGANIC CHEMISTRY. (2017,56, 11151-11159)
 41. Yang, Sha. Chai, Jinsong. Chen, Tao. Rao, Bo. Pan, Yiting. Yu, Haizhu. Zhu, Manzhou. Crystal Structures of Two New Gold–Copper Bimetallic Nanoclusters: CuxAu25–x(PPh3)10(PhC2H4S)5Cl22+ and Cu3Au34(PPh3)13(tBuPhCH2S)6S23+. INORGANIC CHEMISTRY. (2017,56,1771-1774)
 42. Wang, Kaixuan. Niu, Helin. Chen, Jingshuai. Song, Jiming. Mao, Changjie. Zhang, Shengyi. Gao, Yuanhao. Immobilizing LaFeO3 nanoparticles on carbon spheres for enhanced heterogeneous photo-Fenton like performance. APPLIED SURFACE SCIENCE. (2017,404, 138-145)
 43. Zhang, Xing. Yang, Zheng. Li, Cun. Xie, Anjian. Shen, Yuhua. A novel porous tubular Co3O4: Self-assembly and excellent electrochemical performance as anode for lithium-ion batteries. APPLIED SURFACE SCIENCE. (2017,403,294-301)